AV1716 "סרווסה" מחזיק מפתחות פותחן צבעוני

מחזיק מפתחות פותחן צבעוני מעוצב מאלומיניום

בצורת בקבוק

תיאור מוצר

מחזיק מפתחות פותחן צבעוני מעוצב מאלומיניום

בצורת בקבוק